พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

พธมอบรป ๒๐๐๑๑๕ 0002

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลสามโก้ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามโก้