ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลสามโก้


     เทศบาลตำบลสามโก้ เดิมตั้งขึ้นเป็นสุขาภิบาลสามโก้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2512 ต่อมาพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลสามโก้เป็นเทศบาลตำบลสามโก้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอน 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542