วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


       วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  (.. 2560 - 2564)

                                        เทศบาลตำบลสามโก้  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของเทศบาลตำบลสามโก้ คือ สามโก้เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งเกษตรกรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


                                พันธกิจของเทศบาลตำบลสามโก้  ดังนี้ 

                                     1. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

                                     2. ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น

                                     3. ร่วมรณรงค์อนุรักษ์  รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 

                                     4. ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนและเยาวชน 

                                     5. นำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ


                                กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ดังนี้ 

                                     1. พัฒนาปรับปรุง  ถนน  เพื่อการเดินทางสะดวก  รวดเร็ว 

                                     2. ประชาชนมีอาชีพเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

                                     3. มีสถานที่จำหน่าย  ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

                                     4. รณรงค์  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

                                     5. ให้ประชาชนเยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

                                     6. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วม

                                     7. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

                                     8. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ที่มีคุณภาพ

                                     9. ประชาชนมีสุขภาพดีและชีวิตที่มีคุณภาพ