ข้อมูลประชากร

 จำนวนประชากร


                   ประชากรในเขตเทศบาลตำบลสามโก้มีทั้งสิ้น  10,755  คน 

                   แยกเป็นชาย               5,079   คน

                   แยกเป็นหญิง              5,676   คน


จำนวนบ้านเรือน           3,301   หลัง  


                   มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  186  คน/ตารางกิโลเมตร 

                   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

 

ประชากรสามารถแยกเป็นรายตำบล  ดังนี้

ลำดับที่

ตำบล

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

หมายเหตุ

1

2

3

สามโก้

มงคลธรรมนิมิต

ราษฎรพัฒนา

2,349

1,524

1,206

2,671

1,654

1,351

5,020

3,178

2,557